Ljudska duša, otvorena knjiga…

Nijedan čovek nije lud ako shvatimo razloge za takvo njegovo stanje. Nikakva medicina nije u stanju da izleči ono što osećanje sreće ne može da isceli.

-G.G.Markes

Lud je onaj čija se ludost ne poklapa sa ludošću većine.

-Šekspir

Ljudi nisu toliko uznemireni  događajima koliko svojim viđenjem događaja.

-Epiktet

Dve trećine onoga što vidimo nalazi se iza naših očiju.

-Kineska poslovica

Učite vaše teorije što bolje možete ali ih ostavite po strani kada dotaknete čudo žive duše. Vaša sopstvena kreativna individualnost a ne teorije moraju odlučivati.

-Jung, psihoterapeutima 1928. god.

Desetak puta dnevno načiniti izbor koji podstiče rast i razvoj, umesto izbora ispunjenog strahom, znači pomaknuti se desetak puta dnevno prema samoaktualizaciji.

-Abraham Maslov

Katkad nas je više strah da ćemo dobiti ono što želimo nego da to nećemo dobiti. Zato strahove svrstavam u tri kategorije: strah od neuspeha, strah od uspeha i strah od promene.

-Ričard Nelson Džons

Pojava otpora je prilika da klijent shvati da obe tendencije koegzistiraju u njemu i želja da prevaziđe aktuelno stanje i težnja da se odupre promeni. Nekad je klijent uklješten između patnje zbog simpoma i straha od promena.

-Josip i Dušica Berger

Svako želi biti neko, niko ne želi da radi na tome. 

-Gete

Najvažniji sastanak u životu je  sastanak sa samim sobom.

Svi plodovi budućnosti u semenu su sadašnjosti.  

-Kineska izreka

Svaka istina ima dve strane i dobro je pogledati obe pre nego što odaberemo jednu.

-Ezop

Greške su kapije otkrića.

-Dž. Džojs

Moramo da koristimo vreme mudro i zauvek shvatimo da je uvek zrelo vreme da uradimo pravu stvar.

-Nelson Mendela

Ako čovek zna koju luku traži, svaki vetar je dobar.

-Seneka

Ljudski život nezamisliv je bez kriza. Krize nam pomažu da rastemo, da se razvijamo i menjamo. Ove krize nazivamo razvojnim krizama.

Pored razvojnih, čovek tokom života doživljava brojne akcidentne krize. Ove krize nas, najčešće, iznenada i neočekivano suočavaju sa neizvesnošću i prolaznošću života. One nas ranjavaju ali mogu i da nas osnaže.

Životne krize su istovremeno i opasnost i mogućnost. One su i rizik i šansa.

-Jelena Vlajković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *